אחריות מוגבלת - NOTE 10

תנאי האחריות המוגבלת:

1.      תנאי תקופת אחריות היצרן כמפורט בתעודת אחריות היצרן אשר נמסרה לצרכן במועד רכישת המוצר יחולו בתקופת האחריות המוגבלת, למעט מקום בו מפורט אחרת בתעודה זו להלן.

2.      בתקופת האחריות המוגבלת תינתן האחריות על ידי החברה.

3.      האחריות המוגבלת אינה מהווה אחריות יצרן על פי חוק ואינה כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

4.      בכל מקרה של סתירה בין תעודת אחריות היצרן לבין תעודה זו, יגברו תנאי תעודה זו.

5.      החברה נותנת בזה לצרכן שנת אחריות נוספת מוגבלת ("תקופת האחריות המוגבלת") למוצר שפרטיו רשומים בתעודת אחריות היצרן, בהתאם לתנאים המפורטים בתעודה זו.

6.      האחריות המוגבלת לא תחול על תקלות אפידמיות. לענין סעיף זה "תקלות אפידמיות"- תקלות תוכנה ו/או חומרה והחוזרות על עצמן בשיעור העולה על אחוז אחד מהמוצרים מאותו דגם אשר נמכרו על ידי החברה במהלך 12 החודשים הקודמים למועד הפקדת המוצר לתיקון.

7.      למען הסר ספק, האחריות המוגבלת לא תחול מקום בו לא ניתן לתקן את הליקוי שבאחריות המוגבלת מבלי לתקן ליקוי שאינו באחריות המוגבלת, וכן במקום בו  הליקוי שבאחריות המוגבלת נגרם בשל ליקוי שאינו באחריות המוגבלת, במידה והצרכן ידחה את הצעת המחיר לתיקון הליקוי שאינו באחריות המוגבלת.

כאשר הליקוי שתיקונו מבוקש נמצא באחריות המוגבלת, אך תיקונו עשוי לגרום להחמרה לרבות עד הרס של ליקוי קיים אחר שתיקונו אינו באחריות המוגבלת ("ליקוי קיים אחר שאינו באחריות"), החברה תתריע בפני הצרכן כי ככל שיבקש לתקן את הליקוי שבאחריות, ותיקון זה יגרום להחמרה, לרבות עד הרס של הליקוי הקיים אחר שאינו באחריות, החברה לא תהא אחראית בגין האמור וכל הכרוך בכך.

8.      בתקופת האחריות המוגבלת יגבה תשלום קבוע בסך של 149 ש"ח כולל מע"מ בגין כל בדיקה ו/או תיקון ו/או החלפה של המוצר.

9.      במסגרת תיקונים הכלולים באחריות המוגבלת רשאית החברה לבצע את התיקון בחלפים הזמינים לצורך כך ושאינם בהכרח חלפים חדשים ומקוריים.

10. אספקת חלקי חילוף לצרכן תמורת תשלום תהיה למשך שנה אחת ממועד תום תקופת שנת אחריות היצרן.

11. בכל מקרה של תיקון או ניסיון תיקון של המוצר שנעשה על ידי מי שלא הורשה לכך מטעם החברה, תבוטל האחריות המוגבלת.