מבצע יום הולדת – תקנון

תקנון – מבצע יום הולדת

 מבוא

חברת טאץ' איט בע"מ, ח.פ 515929842 (להלן: "החברה"), עורכת פעילות בפייסבוק, במסגרת העמוד הרשמי של החברה, המזכה את הזוכים בה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים להלן. בהשתתפותו בתחרות, המשתתף מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, לפעול בהתאם לאמור בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את החברה ואת עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם התחרות.

הרישום לעמוד, השימוש בו, והשתתפות בתחרות, יהיו כולם לשימוש אישי ופרטי בלבד, בהתאם לתנאים בתקנון זה ובהתאם לתנאי ההתקשרות בין המשתמש לספק אינטרנט, כפי שכל אלו יהיו מעת לעת. רישום לאתר ו/או השתתפות בתחרות יהוו הסכמה מלאה להוראות תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת. החברה רשאית לשנות את תנאיו של התקנון, מעת לעת, ועל המשתמש לעיין בתקנון זה טרם עשיית כל שימוש בפעילות כדי להכיר את התנאים העדכניים. כל שינוי בתקנון המבצע יפורסם בעמוד  הפייסבוק .

מלוא הזכויות לרבות זכויות היוצרים באתר, בפעילות, בתכנים, בסימני המסחר, בשירותים וכיוצ"ב הינן של החברה בלבד והמשתתפים אינם רשאים לשנותם, לעבדם, לערכם וכיוב' או לעשות בהן שימוש אחר כלשהו.

תקנון המבצע מפורסם באתר והוא פתוח לעיון כל מי שמעוניין בכך.

כל האמור בתקנון זה מתווסף לכל תנאי שימוש ו/או מדיניות פרטיות של פייסבוק.

המבצע ייקרא בשם: "יום הולדת".

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן: 

"כתובת החברה" –  טרמינל 3 ו- טרמינל 1, נמל התעופה בן גוריון.

"האתר"/"אתר המבצע" – דף/עמוד הפייסבוק הרשמי של החברה בכתובת:

https://www.facebook.com/TouchitDutyFree

"החנות" – חנות החברה בטרמינל 3 ו- טרמינל 1, נמל התעופה בן גוריון.

"המבצע"  או "התחרות" – מבצע לשיווק ולקידום מכירות ללקוחות החברה לכבוד "יום הולדת החברה".

תקופת המבצע" –  החל מיום 18.02.2020 בשעה 16:00 ועד ליום 29.02.2020 בשעה 23:00".

הגבלה 1 לאדם

מלאי לכל המבצע –  10 מוצרים סה"כ.

 1. פרשנות
  • השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
  • כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה להוראות המבצע ו/או לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.
 1. תנאי ההשתתפות במבצע
  • המבצע נערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי המבצע כפי שהם מפורטים בתקנון זה ו/או באתר בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה על פי כל הסכם ו/או דין.
  • כל פעולה של משתתף במבצע תהיה תקפה רק אם נעשתה במשך המבצע ובהתאם לתקנון ולהוראות המבצע ועל פי דין.
  • ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע בכל עת, כולו או חלקו, וכן לשנות את תכניו ו/או נהליו ו/או מועדיו ו/או כל פרט אחר הנוגע אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום המבצע בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף במבצע, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בתחרות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים המבצע.
 1. תיאור המבצע
  • בהתאם להוראות התחרות ותקנון זה, 10 הראשונים המעלים כתגובה לפוסט תמונה בחנות ויוכיחו באמצעות תעודת זהות או דרכון כי נולדו בחודש פברואר (להלן: "הפרסום"), (יזכו ברמקול BT קומפקטי דגם WOOFit Go X (רמקול לאדם, ללא כפל מבצעים) בתנאי שהציגו את הפרסום למוכר/ת בחנות.
  • כל מי שעמד בכל הקריטריונים לזכייה כאמור בסעיף 4.1, יקבל את הפרס במעמד הקופה בחנות.
 1. ויתור ופטור מאחריות
  • למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או נושאי המשרה בחברה ו/או עובדי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף בתחרות להשתתף במבצע ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף במבצע השתתפות כאמור או לזכות במבצע.
  • ניהול המבצע נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול התחרות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בתחרות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות התחרות, תוצאותיו וכל הקשור בו.
  • במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלותו התקינה של במבצע לחברה יהיה שיקול דעת מלא ובלעדי ומבלי שתחול עליה כל חובה לנמק להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה אחרת בקשר למבצע.
  • כל הזכויות בקשר עם המבצע לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
  • מוצהר בזה במפורש כי ההשתתפות במבצע אינה חובה אלא זכות בלבד, ובהשתתפותו, מצהיר המשתתף במבצע באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל מי מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם התחרות.
  • השתתפות במבצע תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף במבצע.
  • מבצע. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי המבצע עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות במבצע או בכל חלק ממנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות.
 1. הגנה על פרטיות
  • בנוסף לאמור לעיל, ייתכן כי משתתף במבצע יתבקש למסור לחברה פרטים נוספים בעתיד.
  • החברה תשמור על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שהחברה תהיה רשאית:
   • להעביר פרטי המשתתף במבצע לאחר, על פי סמכות שבדין;
   • לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים במבצע;
   • לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, על פי סמכות שבדין;
   • לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.

החברה תפעל בהתאם להוראות הדין אולם מובהר כי משתתף אשר לא מעונין למסור פרטים כאמור מתבקש שלא להשתתף במבצע.

 • מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף במבצע , אלא במקרים המפורטים להלן:
  • במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה;
  • ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן;
  • בכל מקרה שהחברה תהא סבורה כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי;
 • החברה אינה מתחייבת, כי המידע המצוי באתר יהיה חסין באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והחברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי משתתף בתחרות, לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית לאתר.
 1. קניין רוחני
  • בעצם השתתפותו במבצע, המשתתף מקנה לחברה באופן בלעדי את מלוא זכויות היוצרים בתכנים שהעלה לאתר. בכלל זה הוא מתיר לחברה לערוך ו/או לשנות ו/או לעשות שימוש בתכנים לכל דבר ועניין ולכל מטרה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתף מוותר בעצם השתתפותו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (להלן: "טענה") בקשר עם שימוש בתכנים ובכל בחלק מהם ובכלל זה מוותר על כל טענה שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא וכן על כל טענה לתמורה כלשהי בגין השימוש האמור.
  • המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי התוכן שהעלה כולו הינו מעשה ידיו המקורי של המשתתף ויש לו בו את מלוא הזכויות לרבות זכויות קניין רוחני אינו מפר זכויות פרטיות ו/או קניין רוחני בין אם של משתתף אחר או של צד שלישי אחר כלשהו, כולו או חלקו. פעל המשתתף בניגוד לאמור, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את החברה בגין כל טענה או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי בקשר עם האמור לעיל. מובהר, כי החברה שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שנוגד את הוראות סעיף זה.
 2. שונות
  • ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
  • לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן התחרות. על הוראות תקנון זה ועל התחרות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
  • החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי ו/או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
  • תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות וההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.